Մեր Մասին

Այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ մեր մասին

Բաժինը՝ Ֆինանսական հաշվետվություն

Անկախ աուդիտ 2013

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի մասնաճյուղի` 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ֆինանսական տարվա ամփոփ հաշվետվությունները

աուդիտի են ենթարկվել  Փի-Էյչ-Փի Աուդիտ ՓԲԸ-ի կողմից:

 Վերոնշյալ հաշվետվու

թյունները, ինչպես նաև անկ

ախ աուդիտորական եզրակացությունը ներկայացվում են ստորև PDF ձևաչափով: