Օրենքը՝ երեխաների պաշտպան

Այս բաժինը մեզ կօգնի տեսնել, թե ինչպես է տեղական և միջազգային օրենսդրությունը նպատակաուղղված երեխայի պաշտպանությանը։ Բայց դա մեզ կօգնի նաև դուրս բերել այն բացերը, որոնք այսօր կան այդ համակարգում։


ՀՈԴՎԱԾ 8. ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԵՆUԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Յուրաքանչյուր երեխա ունի ֆիզիկական, մտավոր եւ հոգեւոր լիարժեք զարգացման  համար անհրաժեշտ կենuապայմանների իրավունք:
Երեխայի զարգացման համար անհրաժեշտ կենuապայմանների ապահովման հարցում հիմնական պատաuխանատվությունը կրում են ծնողները կամ այլ oրինական ներկայացուցիչները:
Ծնողների կամ այլ oրինական ներկայացուցիչների կողմից երեխայի համար անհրաժեշտ կենuապայմանների ապահովման անկարողության կամ անհնարինության դեպքում պետությունը ցուցաբերում է համապատաuխան oգնություն:

Կարդալ ավելին


 

Երեխայի իրավունքները

(ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք) 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 41.

Ընտանիքում ապրելու ու դաստիարակվելու երեխայի իրավունքը

Կարդալ ավելին


Կ Ո Ն Վ Ե Ն Ց Ի Ա 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ* 

(20 նոյեմբերի 1989 թ.) 

Նախաբան 

Սույն Կոնվենցիայի մասնակից պետությունները,

Կարդալ ավելին

 

Կ Ո Ն Վ Ե Ն Ց Ի Ա 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ* 

(20 նոյեմբերի 1989 թ.)

Հ ո դ վ ա ծ  36 

Մասնակից պետությունները երեխային պաշտպանում են նրա բարեկեցությանը որևէ տեսանկյունից վնասող շահագործման բոլոր այլ ձևերից:

Կարդալ ավելին